تو بارانی

و من کودکی که به شوق طراوت باران صورتش را به پس پنجره چسبانده

فاصله من و تو همين يک پنجره است

کودک حق شکستن ندارد

کسی بر تو خرده نمی گيرد

تو اين فاصله را بردار

من عاشق لطافتم