گاه بی آنکه بدانی روحت به سوی حس غریبی پرواز می کند و تو در انتظار روحت نشسته ای تا برگردد اما  ...

انتظار بی حاصل است و دوری بی پایان