خدایا اگر روزی آید که در دلم جایی برای تو نباشد آنروز را روز مرگم قرار ده