او که عمری سجده ات کرد و همه را  یک شبه باخت و جان داد

و او که عمری در غفلت بود به شبی بیدار شد و سپس جان داد

کدام گمرا ه است و کدام هدایت شده