به مناسبت زلزله تهران

هميشه آدم وقتی ميخواد آرامش پيدا کنه به چهار ديواری خونش پناه مياره...اما ديروز چهار ديواری خونمون هم جای امنی نبود....

خدايا ما کجا بريم؟...

خدا گفت:جواب توی سوالته....