معلم زبان آلمانی مون گفت: زبان آلمانی یک حسنی داره و اونم اینه که هر چی می نویسی رو می خونی. مثل فرانسوی نیست که دوازده تا حرف می نویسی و سه تاشو می خونی...

منم گفتم: selbsveretaendlich (زلبسفرتنلیش) یعنی : البته