ستارخان: اگر فکر می کنی داری شکست می خوری ده دقیقه ی آخر را مقاومت کن حتما پیروز می شی

عجب این مرد زیرک بوده