دارم فکر میکنم که سه هفته تا یک ماه دیگه بیام ایران. راستش یادم به بوق ماشینا و بلند حرف زدن مردم و شلوغی که میفته تنم میلرزه