باید امشب بروم.

باید امشب چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم و....