پدر آرام بخواب که دو شب در حسرت نگاه تو نا آرام می خوابم. باور ندارم که دیگر نگاهم به نگاهت گره نمی خورد اما خوب باور دارم و دل خوش دارم که آسوده ای و شاد.منتظرم بمان.