زندگی خالی نیست مهربانی هست سیب هست ایمان هست...

تا شقایق هست زندگی باید کرد