چه کسی می داند من کجا زندگی می کنم. شاید زیباییش قابل وصف نباشد