توقع نداشتم اینجا اکتبر برف بیاد. گرچه برف رو زمین ننشست اما دیدنش صفایی داشت.