و جوان شدم به وعده ی چشمانت ...گر چه پايانش پيدا نيست اما سبزم به همان اميدی که در قلبم متولد شد و روييد

  ای  که دل را خود خلق کردی تا خودت صاحبش باشی ..

دلبرکم حافظ جای پای عزيزانم باش