محبتی که با توقع همراهٍ محبت نیست ستم به خودته. چون در انتظار برگشتش هستی.