من دلم تخمه آفتاب گردون می خوااااد. چرا اینجا یک همچین چیز خوشمزه ای رو باید از بخش غذای پرندگان خرید..یکی به داد من برسه.گریه