در رويای تو هميشه سبزم و نور اميد دلم را روشن ميسازد.چه زيبا ست در زير نور اميد و در سبزی رويايم  مشق بودن تو  را نوشتن