تو در خروش آبها با موج بر صخره زنی
من هم ز شوق سيلی ات دل را ز صخره ميکنم