اعصاب نیست!!!!عصبانی

حوصله نیست!!!متفکر

گاهی فکر می کنم خیلی گناه دارمنیشخند.یعنی همون حیوونکینیشخند یا طفلی... یا هر چی!!