اگه تو بری هيچ اتفاقی نميفته فقط..فقط دل من برات تنگ ميشه