دلم گرفته برايت.. کلام ساده ی عشق است

صريح و ساده بگويم :

دلم گرفته برايت