انسانها سه دسته اند.

1.مرد

2.زن

3. دکترایی که قبلن جزئ دسته ی دوم بوده.

نیشخند