خانه ام را از نو خواهم ساخت...خانه ام را جایی خواهم ساخت که من باشم و خدا باشد و تنهایی زیبایی و باز هم عشق