درختان سبز شده اند بوی گلها و صدای پرندگان جنگل یادم می آورد. فراموش کرده بودم بهار را.

تنها منتظرم که باز عادت کنم به این راه و دوری. فردا که بیاید حالم بهتر می شود.