قانون جدیدی اینجا وضع شد . اینترنت باید مثل اب و برق حق عموم مردم باشد.یعنی هر ادمی در خانه اش باید اینترنت داشته باشد وگرنه مخابرات مسوول است.عین ایران.....