جسم من سنگین است

پرش عمر به قرنی دیگر

سبکی نزدیک است

و چه بی تاب و سبک منتظرم!