کمی صبر شاید. کمی صبر به اندازه ی سالهای باقیمانده..