یک استاد داشتیم از جنس مخالف که گاهی سر کلاس می خواند

گر بمیرد دختری از قبر او روید گلی

گر بمیرند دختران دنیا گلستان می شود.