در ادب نباشد شرح حال این چند روز ما.مر مرا بیماری بگرفت در پاریس. همانقدر بگوییم نامش بی تربیتی باشد و ما را خجلت اید. بدینگونه که هر چه خوری به دارالخلا نروی. و چاره بجستی که هر انچه فیبر دار باشد بخوری پس کاهو جعفری و.. خوراک باشد تورا یک هفته. و افاقه ناید.بدینسان به فروشگاه شوی و روغن زیتان١ خری ٢و ببندی به نافت همان دم. اینگونه در دارلخلا سکنی بگزینی سکنا گزیدنی.. و مسبب اب گوارای پاریس باشد و اب معدنیش هم.و بنوشتم چاره را بر خان پاریس که اگر توان تصفیه ی آب آشامیدنی شما را نباشد توان اضافه روغن زیتان رادر آب باشد و آنها بر ما خرده بگرفتند که برو بچه کرمونی سوسول، روغن زیتان گران است حال٣ می دهیم بررسی شود .

 

١-همان فارسی زیتون است.

٢- با دراز گوش خلط نشود همان بخری است

٣-یعنی ده سال بعد.

  
نویسنده : م.س ; ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱
تگ ها :