و می ذانی که بعضی از دردها هرگز درمان ندارند و فقط با خود می گویی که صبر بایدت. و او می گوید اگر به بقای روح ایمان نداشت سالها پیش خودش را از شر زندگیش خلاص کرده بود.