اگر در حد مرگ از توهین یک ادم خارجی ناراحت باشی چه می کنی.