کزت جان الهی تناردیه ها قربانت شوند. چقدر مستجاب الدعایی. تناردیه ها شوفاژها را روشن کردند. کزت جان حاجاتمان را ردیف کرده ایم برایت . سر فرصت می نویسیم.

پ.ن. کزت درجه ی شوفاژها خیلی پایینه. ما ها ااا کنیم گرمتر می شویم.