کبوترانی که از تو فرار نمی کنند

و نمای رنگارنگ ارزوهای آنان که می گذرند

رود سن زیر آسمان آبی

 شانزه لیزه

و آنجا که خدا را ستایش می کنند به زبانی دیگر

 باغ لوگزامبورگ

و شب با ایفل