در آن دور دستها صدايت را شنيدم..همه چيز را انجا يافتم..زيبايی ..طراوت...وباز هم سکوت .چرا صدايم می کنی و  وقتی پيت می آيم مرا در نمی يابی