خوشم اومد از این دوست فرانسوی اهل استراسبورگ. با این جوابها یش

-چرا شما فرانسویها از انگلیسها خوشتون نمیاد

-چون خیلی از ما دورن.

-خب چرا از آلمانها خوشتون نمیاد

-چون زیادی اومدن نزدیک.