و چرا گاهی روزگار سخت می شود. انگار هیچ وقت آسان نبوده. زندگی همین است.