تعریف می کرد که توی مدرسه برای اینکه امتحان ندهد خودش را زده به مریضی و دلدرد بردنش بیمارستان آپاندیسشو عمل کردند.