وقتی به عمق وجود آدمها می روی از آنها متنفر می شوی

و بقول او

گلبرگهای گل رز در زير انگشتان لمس تو پژمرده می شوند.

من هم يک گلبرگ پژمرده ام..اما تو هرگز،

 چون نشناختمت...

افسوس که زود از ميان ما رفتی