سرمان شلوغ است داریم بیل می زنیم اما زمینش سفت است و بیل هم بزرگ و ما کوچک.