در کمترين زمان؛ طولانی ترين نگاهها را با عميق ترين احساس نمی نوان پاسخ گفت

پس سکوت کن