در  کل دلم نمی خواد اخبار ایران رو دنبال کنم اما انگار نمیشه. چیزه ازار دهنده تر اینه که اکثر ما ایرانیها یکسری تعصبات کور داریم. قرار نیست که زنجیر بچرخونی و سبیلت رو تاب بدی و نذاری کسی به دختر محلتون نگاه کنه و متعصب قلمداد بشی. این طرفداریهای کور از اشخاص خاص و خدا ساختن از آنها و هیچ حرف دیگه ای رو نشنیدن و قبول نکردن هیچی جز شیوه و سلوک خودمان آدم رو در جهل می کشونه .جهلی که خودمان آنرا دانایی قلمداد می کنیم . کاش یک ذره فکر کنیم.