کاش می تونستم امروز رو از خاطرات زندگیم حذف کنم. دو سال گذشت و من هنوز عادت نکردم.