و وقتی دیگر در دمای 44 درجه .

می بینم می شنوم و دوست دارم سکوت کنم اما نمی توانم. من ایران را دوست دارم خیلی زیاد