کلی حرف برای نوشتن دارم اما وقت ندارم این سفر کانادا تموم بشه می نویسم. تا یک هفته ی دیگه برمی گردم .