اگر تنت سالمه اگر خانوادت حالشون خوبه  بدان که بزرگترین نعمت رو داری پس الحمدالله