در حال سابمیت مقاله هستیم ( من و استاد راهنما). یک جایی پسورد می خواهد وارد می کنم. استادم نگاهم می کند می گوید چقدر طولانیست. احتمالن عمرخیام نیست.