گاه با خود می گویم خوشا به حال کسیکه  آسان ایمان آورد