گوشها را باید شست. جور دیگر باید شنید.

 در گوشمان آب رفته است چیزی نمی شنویم