اگر دنبال ذات خوب آدمها بگردی خيلی سريع آنرا می يابی ..اما اگر هنوز نيافتی بدان که بايد خودت را عوض کنی.مشکل چيز ديگريست