هوا سرد نیست. برفها برای کریسمس هم نماندند پس منهم کریسمس اینجا نمی مونم. دلم کارتون سکروچ می خواهد در ان تلویزیون سیاه و سفید کنار ان بخاری قهوه ای که یک طرفش من بودم و انطرفش پدر. دلم خانه می خواهد! خانه ی پدری!!